Thai English

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)

ตามที่สภาเทศบาลตำบลพันดุง  ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙  มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม  ถึง  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลพันดุง ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  และได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ไปแล้วนั้น

                   เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๑๖ และ ข้อ ๒๓ แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔   ประธานสภาเทศบาลตำบลพันดุง  จึงขอนัดท่านเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒) ในวันจันทร์ ที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง เวลา ๐๙.๓๐ น. ซึ่งมีวาระสำคัญในการพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

                                                            ขอแสดงความนับถือ

 

                                                        (นายพงศกร  ดอกสันเทียะ)

                                                    ประธานสภาเทศบาลตำบลพันดุง