Thai English

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓)

ด้วยประธานสภาเทศบาลตำบลพันดุง  ได้รับรายงานการประชุม ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙ แล้วนั้น

จึงขอส่งบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) พร้อมสรุปคำแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ มาให้ท่านเพื่อพิจารณา พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓) และโปรดนำเอกสารดังกล่าวเข้าประชุมสภาฯ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง ต่อไป     

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาต่อไป

                                                            ขอแสดงความนับถือ

 

                                                         (นายพงศกร  ดอกสันเทียะ)

                                                     ประธานสภาเทศบาลตำบลพันดุง