Thai English

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

ดวยนายอําเภอขามทะเลสอ เห็นสมควรให้เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลพันดุง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลพันดุงพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙        

                    ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ ๗๗๑๐/๒๕๕๘    ลงวันที่  ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘  เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ  ปฏิบัติราชการแทน  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลพันดุง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ตั้งแตวันที่ ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  มีกําหนด ๗ วัน ส่วนการประชุมสภาฯ จะมีหนังสือนัดประชุมจากประธานสภาฯอีกครั้ง

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวมณี  ใจชอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง