Thai English

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

ตามที่อำเภอขามทะเลสอ  เห็นสมควรให้เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลพันดุง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลพันดุงพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

                   เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๒ และ ข้อ ๒๓ แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔  ประธานสภาเทศบาลตำบลพันดุง  จึงขอนัดประชุมสภาฯ สมัย ประชุมวิสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙   ในวันจันทร์  ที่   ๓๑   ตุลาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐ น.   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

                                                             ขอแสดงความนับถือ

 

                                                         (นายพงศกร  ดอกสันเทียะ)

                                                      ประธานสภาเทศบาลตำบลพันดุง