Thai English

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพันดุง

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

................................................................

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ ประกอบ มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ( แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ) และ หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ประธานสภาเทศบาลตำบลพันดุง  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  มีกำหนด ๓๐ วัน

                        จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

(นายพงศกร  ดอกสันเทียะ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลพันดุง