Thai English

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ตามที่สภาเทศบาลตำบลพันดุง  ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ถึง  ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลพันดุง ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  และได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ แล้วนั้น

                   เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๒ และ ข้อ ๒๓ แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔  ประธานสภาเทศบาลตำบลพันดุง  จึงขอนัดประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพุธที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ เวลา  ๐๙.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง รายละเอียดการประชุม ปรากฏตามระเบียบวาระการประชุม ที่ส่งมาด้วยนี้

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

                                                           ขอแสดงความนับถือ

 

                                                       (นายพงศกร  ดอกสันเทียะ)

                                                   ประธานสภาเทศบาลตำบลพันดุง