Thai English

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

ตามที่สภาเทศบาลตำบลพันดุง  ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลพันดุง ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ แล้วนั้น

                   เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๒ และ ข้อ ๒๓ แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔  ประธานสภาเทศบาลตำบลพันดุง  จึงขอนัดประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันอังคาร ที่  ๒๕  เมษายน ๒๕๖๐ เวลา  ๐๙.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง รายละเอียดการประชุม ปรากฏตามระเบียบวาระการประชุม ที่ส่งมาด้วยนี้

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

                                                           ขอแสดงความนับถือ

 

                                                       (นายพงศกร  ดอกสันเทียะ)

                                                   ประธานสภาเทศบาลตำบลพันดุง