Thai English

สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ

เทศบาลตำบลพันดุง ขอประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสาร

 "สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ"

เพื่อสร้างการรับรู้แลัเข้าใจตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตามสัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ

ให้กับประชาชนเพื่อนำไปสู่ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ

 >>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<