Thai English

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศเทศบาลตำบลพันดุง

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

**************************

ตามที่เทศบาลตำบลพันดุง   ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลพันดุง ในคราว สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑  และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้รับการอนุมัติร่างเทศบัญญัติฯ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  เทศบาลตำบลพันดุง  จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อดำเนินการใช้จ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังกล่าวต่อไป   ทั้งนี้เทศบาลตำบลพันดุง จะปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ    

                                จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

                                                              

(นางสาวมณี    ใจชอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง