Thai English

ประกาศเทศบาลตำบลพันดุง เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการอันจะต้องเสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลพันดุง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒