Thai English

การดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง  การดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

.....................................................