Thai English

นายแพทย์สาธารณสุขโคราช เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

 

 

นายแพทย์สาธารณสุขโคราช เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและนำเสนอผลงานวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข โคราช ประจำปี 2557  เน้นพัฒนางานวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน ณ ห้องประชุมสบายแกรนด์ โรงแรมสบายโฮเต็ล นาย วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและนำเสนอผลงานวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2557”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ที่มีความประสงค์ที่จะจัดขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการให้หน่วยบริการด้านสุขภาพทุกแห่ง ได้พัฒนางานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัย การพัฒนาคุณภาพแบบต่อเนื่อง และนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ด้านสุขภาพ มาร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้รู้ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการให้บริการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

โดยงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มงานในสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา อาทิ งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ และกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และบริการปฐมภูมิ โดยมีผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในครั้งนี้จำนวน 177 ผลงาน จากผลงานทั้งหมด 216 ผลงาน แบ่งเป็น

- งานวิจัยด้านการแพทย์ ทันตสาธารณสุข เภสัชสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์การแพทย์

-  งานวิจัยการพยาบาล งานวิจัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งานวิจัยการสาธารณสุขทั่วไป

- งานพัฒนา คุณภาพแบบต่อเนื่อง และงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

โดยการประชุมดังกล่าวมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 430 คน ประกอบด้วย วิทยากรและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานอื่นๆ