Thai English

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 

วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 สิงหาคม 2563

 

--->ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม<---