Thai English

สำนักปลัด

 

         
 
 
 
 นางสาว สุฎารักษ์  สอ้าง  
รองปลัดเทศบาลตำบลพันดุง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง 
 
 
 
 
นางสาวขนิษฐา  ทิพย์ประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
   
   
                         
                                   
         
นายธนพล  แตงอ่อน
นิติกร
นางทัศนีย์  แดสันเทียะ
นักพัฒนาชุมชน  

    นายวัศพจน์ เพชรประทุมพร

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววารี  ลุ่มกลาง
นักทรัพยากรบุคคล
   นายณัฏฐโชติ  มีใจ
นักจัดการงานทั่วไป
         
 
 
 
 
 
          
นายธัญพิสิษฐ์ หงษ์ทอง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
 
 
 
    

 

 
 
 
นายวิชัย เรียงสันเทียะ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ทป.)
 
นายบุญนำ แซ่แต้
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ทป.)
นายจรัล  วงศ์แก้ววัน
นักการภารโรง (ทป.)
นางปราณี  วงศ์แก้ววัน
แม่บ้าน (ทป.)
 
นายชำนาญ โหม่งสูงเนิน
พนักงานขับรถ (ทป.)
 
 
 
 
 
 
 
นางวันวิภา  กาญจนกาศ
เจ้าพนักงานผลิตเอกสาร (ทป.) 
   

 

 

 

 

สมาชิกสภา

 

                                                         

                                   ทำเนียบสภาเทศบาลตำบลพันดุง

 

 
 
 
นายดอกดิน  ปั้นสันเทียะ
 
 
ประธานสภาเทศบาล
 
                            083-1009108  
 
นายชนาธิป  เทียนพลกรัง
 
นางสาวกัญญา  เจพันดุง
 รองประธานสภาเทศบาล
 
เลขาฯ สภาเทศบาล
096-7525785
 
065-0817384

 

 

      

      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันดุง เขต 1

 

 
นายกฤษณะ  ชีพันดุง
นายตราจักร  กิสันเทียะ
นายประสิทธิ์  รอดพันดุง
 สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
081-9774834
088-1139722
087-8729907
 
 
นางสายสมร  เรียมสันเทียะ
 
นายสิน  กิสันเทียะ
 สมาชิกสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภาเทศบาล
085-7660771
 
092-4433976
 

     

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันดุง เขต 2    

 

 
 
 
 
 
นายเอกชัย  ไขพันดุง
นายวรวุฒิ  แขนสันเทียะ
นายสายันต์  ริมสันเทียะ
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาล
092-7829335
089-9497089
099-0417771

   

                      

 
                       นายจรินทร์  ปีพันดุง  
                             สมาชิกสภาเทศบาล  
                          062-4678759  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New layer...
New layer...

คณะผู้บริหาร

 

 

ทำเนียบคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลพันดุง

 

       
 
นายเรวัตร  งัดสันเทียะ
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง
 
          089-5787072  
                         
นายพงศกร  ดอกสันเทียะ  
 
นายผ่อน บรรจบพุดซา 
รองนายกเทศบาลตำบลพันดุง
 
รองนายกเทศมนตรีตำบลพันดุง
089-7225960
 
087-8713977
             
 
            

นายสุวรรณ  ชีพันดุง

             นายกังวาน  แดสันเทียะ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพันดุง

 
 
 เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพันดุง 

086-2530659

                 084-4296959