Thai English

สำนักปลัด

 

         
 
 
 
 นางสาว สุฎารักษ์  สอ้าง  
รองปลัดเทศบาลตำบลพันดุง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง 
 
 
 
 
นางสาวขนิษฐา  ทิพย์ประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
   
   
                         
                                   
         
นายธนพล  แตงอ่อน
นิติกร
นางทัศนีย์  แดสันเทียะ
นักพัฒนาชุมชน  

    นายวัศพจน์ เพชรประทุมพร

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววารี  ลุ่มกลาง
นักทรัพยากรบุคคล
   นายณัฏฐโชติ  มีใจ
นักจัดการงานทั่วไป
         
 
 
 
 
 
          
นายธัญพิสิษฐ์ หงษ์ทอง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
 
 
 
    

 

 
 
 
นายวิชัย เรียงสันเทียะ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ทป.)
 
นายบุญนำ แซ่แต้
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ทป.)
นายจรัล  วงศ์แก้ววัน
นักการภารโรง (ทป.)
นางปราณี  วงศ์แก้ววัน
แม่บ้าน (ทป.)
 
นายชำนาญ โหม่งสูงเนิน
พนักงานขับรถ (ทป.)
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

สมาชิกสภา

 

                                                         

                                                สภาเทศบาลตำบลพันดุง

 

 
 
 
นายพงศกร  ดอกสันเทียะ
ประธานสภาเทศบาล
 
 
นายผ่อน  บรรจบพุดซา
รองประธานสภาเทศบาล
 
นายประเสริฐ  สุวรรณปักษ์
เลขาฯ สภาเทศบาล

 

 

      

      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันดุง เขต 1

 

 
นายเรวัตร  งัดสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกฤษณะ  ชีพันดุง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสันติ์  งัดสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
นายดอกดิน  ปั้นสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
นางสาลี  หวดสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาล
 

     

       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันดุง เขต 2

 
 
 
 

 
นายเสวียน  แขนสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวันชัย  เดสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางลำไย  ชนม์สูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล

   

 

 

             

 

 
                    นายกังวาน  แดสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาล
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New layer...
New layer...

คณะผู้บริหาร

 

     
 
 
 
นางสาวมณี  ใจชอบ
นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง
 
  
 
 
นายธวัชชัย  โปร่งสันเทียะ
รองนายกเทศบาลตำบลพันดุง
 
 
 
นายสงบ จ่าพันดุง
รองนายกเทศมนตรีตำบลพันดุง
 
 
 
 
 

นางทองเปลว  ใจชอบ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพันดุง

 
 
 
นางกัญญา  เจพันดุง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพันดุง