Thai English

สำนักปลัด

 

         
 
 
 
 นางสาว สุฎารักษ์  สอ้าง  
รองปลัดเทศบาลตำบลพันดุง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง 
 
 
 
นายชัยจตุทิพย์  แดสันเทียะ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
    
   
    
    
ว่าที่ร้อยเอก
จตุรงค์ กระจงกลาง
นิติกร
นางทัศนีย์  แดสันเทียะ
นักพัฒนาชุมชน  

 

นางสาววารี  ลุ่มกลาง
นักทรัพยากรบุคคล
   นายณัฏฐโชติ  มีใจ
นักจัดการงานทั่วไป
         
 
 
 
 
 
    นายธัญพิสิษฐ์ หงษ์ทอง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
 
น.ส.ประภาวรินทร์  อรไทวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 

นายวัศพจน์ เพชรประทุมพร
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 
    

 

 
 
 
นายวิชัย เรียงสันเทียะ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ทป.)
 
นายบุญนำ แซ่แต้
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ทป.)
นายจรัล  วงศ์แก้ววัน
นักการภารโรง (ทป.)
นางปราณี  วงศ์แก้ววัน
แม่บ้าน (ทป.)
 
นายชำนาญ โหม่งสูงเนิน
พนักงานขับรถ (ทป.)
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

สมาชิกสภา

 

                                                         

                                                สภาเทศบาลตำบลพันดุง

 

 
 
 
นายพงศกร  ดอกสันเทียะ
ประธานสภาเทศบาล
 
 
นายผ่อน  บรรจบพุดซา
รองประธานสภาเทศบาล
 
นายประเสริฐ  สุวรรณปักษ์
เลขาฯ สภาเทศบาล

 

 

      

      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันดุง เขต 1

 

 
นายเรวัตร  งัดสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกฤษณะ  ชีพันดุง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสันติ์  งัดสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
นายดอกดิน  ปั้นสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
นางสาลี  หวดสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาล
 

     

       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันดุง เขต 2

 
 
 
 

 
นายเสวียน  แขนสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวันชัย  เดสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางลำไย  ชนม์สูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล

   

 

 

             

 

 
                    นายกังวาน  แดสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาล
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New layer...
New layer...

คณะผู้บริหาร

 

     
 
 
 
นางสาวมณี  ใจชอบ
นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง
 
  
 
 
นายธวัชชัย  โปร่งสันเทียะ
รองนายกเทศบาลตำบลพันดุง
 
 
 
นายสงบ จ่าพันดุง
รองนายกเทศมนตรีตำบลพันดุง
 
 
 
 
 

นางทองเปลว  ใจชอบ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพันดุง

 
 
 
นางกัญญา  เจพันดุง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพันดุง