Thai English

กองการศึกษา

 

                                        ทำเนียบบุคคลากร กองการศึกษา  
 
 
  นางสาวขนิษฐา  ทิพย์ประเสริฐ
    หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

 ผู้อำนวยการกองการศึกษา
                     
       นางนรินทร์พร  ชินบดี
                                     น.ส.วัชรารัตน์  แฉขุนทด
             ครูผู้ดูแลเด็ก       ผช.เจ้าพนักงานธุรการ(ภก)
 

 นางเยาวลักษณ์  ศรีหนองโครต
       ผู้ดูแลเด็ก(ทป.)
  

 
น.ส.ธิราภรณ์ เพ็งชื่นพะเนา
ผู้ดูแลเล็ก (ทป.)

 

   
     
 
นางวรรณา จ่าพันดุง
แม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก