Thai English

กองการศึกษา

 

     
 
 
  นางนรินทร์พร  ชินบดี
    ครูผู้ดูแลเด็ก 

รักษาการแทนหัวหน้ากองการศึกษา
         
     นางนรินทร์พร  ชินบดี
           ครูผู้ดูแลเด็ก 
                                น.ส.วัชรารัตน์  แฉขุนทด
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ(ภก)
 

 น.ส.เยาวลักษณ์  คำผาย
       ผู้ดูแลเด็ก(ทป.)
  

 
น.ส.ธิราภรณ์ เพ็งชื่นพะเนา
ผู้ดูแลเล็ก (ทป.)

 

   
     
 
นางวรรณา จ่าพันดุง
แม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก