Thai English

สมาชิกสภา

 

                                                         

                                                สภาเทศบาลตำบลพันดุง

 

 
 
 
นายพงศกร  ดอกสันเทียะ
ประธานสภาเทศบาล
 
 
นายผ่อน  บรรจบพุดซา
รองประธานสภาเทศบาล
 
นายประเสริฐ  สุวรรณปักษ์
เลขาฯ สภาเทศบาล

 

 

      

      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันดุง เขต 1

 

 
นายเรวัตร  งัดสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกฤษณะ  ชีพันดุง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสันติ์  งัดสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
นายดอกดิน  ปั้นสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
นางสาลี  หวดสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาล
 

     

       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันดุง เขต 2

 
 
 
 

 
นายเสวียน  แขนสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวันชัย  เดสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางลำไย  ชนม์สูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล

   

 

 

             

 

 
                    นายกังวาน  แดสันเทียะ
สมาชิกสภาเทศบาล
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New layer...
New layer...