Thai English

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

     
 
 
 
นางสาวภัททิยาภรณ์  บุตรวงศ์
นักวิชาการสุขาภิบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 
 
 
 
 

              นางสาววิมลรัตน์ คะระนันท์

                พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
นายอุทัย  เจพันดุง
จ้างเหมาบริการ

นายอุดร ชมพู
จ้างเหมาบริการ

นายเสน่ห์  ราชภูมิ
จ้างเหมาบริการ