Thai English

ก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู จากแยกทางไปโรงเรียนพันดุงถึงหน้าบ้านนายเซ็ง หมู่ที่ 7 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู จากแยกทางไปโรงเรียนพันดุงถึงหน้าบ้านนายเซ็ง หมู่ที่ 7 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา