Thai English

หนังสือราชการ

วันที่ เลขที่   เรื่อง  กลุ่มงาน / ฝ่าย
 23 ก.ย.2564  นม 0023.3/ว633    การประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง เทศบาลตำบลพันดุงประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภท 1