Thai English

เอกสารงบประมาณประจำปี

Display # 
Title
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 16
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 15
โอนงบเฉพาะการการประปาครั้งที่ ๔
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้ง ๑๔/๒๕๖๓
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๓
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๒
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๑
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๐
เรื่องโอนงบประมาณรายจ่าย​กิจการ​ประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ​ ครั้ง​ ๓/๒๕๖๓
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๙