Thai English

แบบฟอร์มต่างๆ

กองคลัง

แบบฟอร์มของกองคลัง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่ >> คำขอจดทะเบียน

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่ >> คำขอหนังสือรับรอง

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่ >> คำร้อง

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่ >> คำร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่ >> คำร้องเรื่อง

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่ >> ชื่อผู้ประกอบการ

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่ >> แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษี

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่ >> แบบแสดงรายการภาษีป้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่ >> สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่ >> หนังสือแจ้งการประเมิน

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่ >> หนังสือมอบอำนาจ

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่ >> หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่