Thai English

แบบฟอร์มต่างๆ

กองช่าง

 

แบบฟอร์มของกองช่าง

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่>> คำขอรับแบบบ้านเพื่อประชาชน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่>> คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่>> คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่>> คำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ กลับรถ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่>> คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่>> คำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่>> คำสั่งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่>> คำสั่งห้ามใช้อาคาร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่>> คำสั่งห้ามรื้อถอนอาคาร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่>> คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขก่อสร้างอาคารตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่>> คำสั่งให้ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่>> คำสั่งให้ยื่นคำำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่>> คำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง ตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่>> คำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ตามมาตรา 40  กรณีไม่ได้รับใบอนุญาต

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่>> คำสั่งให้ระะงับการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่>> บันทึกการยกเลิกที่ดินให้เพื่อเป็นทางสาธารณะประโยชน์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่>> ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่>> ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่>> รายงานการตรวจสอบสถานที่ที่ขออุญาตก่อสร้างอาคาร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่>> หนังสือตกลงทำผนังร่วมกัน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่>> หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่>> หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่>> หนังสือรับรอง ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่นี่>> หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน