Thai English
Display # 
Title
แผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติม 1 ปี 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 / 2562
แผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 12/ต.ค./2560
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลพันดุง
แผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและแผนปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและแผนปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘