Thai English

แผนพัฒนาท้องถิ่น

Display # 
Title
แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาลตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาลตำบลพันดุง พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไขฉบับที่ 3
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ63 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่1
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติ่ม​ ครั้งที่​ ๑/๒๕๖๓
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓