Thai English

กิจการสภา

แสดง # 
ชื่อ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัย 1/2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลพันดุง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัย 4/2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัย 3/2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัย 3/2564
รายงานการประชุมสภาพ สมัยสามัญ ที่ 1-2564 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภาพ สมัยสามัญ ที่ 2-2564
รายงานการประชุมสภาพ สมัยสามัญ ที่ 2-2564 (ครั้งที่ 2)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 21 พ.ค. 64
รายงานการประชุมสภา (ครั้งแรก) 15 พ.ค.64