Thai English

คู่มือสำหรับประชาชน ของ เทศบาลตำบลพันดุง

คู่มือสำหรับประชาชน

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.2558

 

สำนักปลัด

Smileการขอข้อมูลข่าวสาร   CLICK

Smileการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  CLICK

Smileการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  CLICK 

Smileการขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  CLICK

กองคลัง

Smileการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่(ขั้นตอนการยื่นขอรับการประเมินภาษี)  CLICK

Smileการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่  (ขั้นตอนการชำระภาษี)  CLICK

Smileการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  CLICK

Smileการรับชำระภาษีป้าย  CLICK      

Smileการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  CLICK

 กองคลัง

Smileการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  CLICK  

Smileการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  CLICK 

Smileการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร CLICK

Smileการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร  CLICK 

Smileการแจ้งขุดดิน  CLICK  

Smileการแจ้งถมดิน  CLICK 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Smileการขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร CLICK

Smileการขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ CLICK

Smileการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป CLICK

Smileการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล CLICK

 กองการศึกษา

Smileการรับสมัครเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพันดุง CLICK