Thai English

กิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565

กิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 เทศบาลตําบลพันดุง จัดพิธีสรงน้ำพระ และ รดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร

 

- สรงน้ำพระพุทธรูป
 
- รดน้ำขอพรท่านผู้บริหาร และปลัดเทศบาล
 
- นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร ให้โอวาท และอวยพรแก่พนักงานเทศบาลตำบลพันดุง