Thai English

กิจกรรมลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

กิจกรรมลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
 
ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางท้องถนนในช่วงเทศกาล
 
เทศบาลตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
 
ตั้งจุดบริการระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565
 
ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพันดุง