Thai English

เทศบาลตำบลพันดุง ซ้อมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน โคราชจีโอพาร์ค สู่ จีโอพาร์คโลกยูเนสโก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลพันดุง ซ้อมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน โคราชจีโอพาร์ค สู่ จีโอพาร์คโลกยูเนสโก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565

ณ โรงเรียนบ้านพันดุง หมู่ที่ 1 บ้านพันดุง และสถานที่ต้มเกลือสินเธาว์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก

ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา