Thai English

การประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วาระที่ 2 และ 3)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ สถานที่ประชุมชั่วคราวหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพันดุง

เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

* วาระที่ 2 ขั้นแปรญัญัตติ

* วาระที่ 3 ขั้นลงมติ