Thai English

รางวัล “หนึ่งอำเภอ หนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดีเด่น “

นายเรวัตร  งัดสันเทียะ นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง พร้อมคณะ รับมอบโล่รางวัล

“หนึ่งอำเภอ หนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดีเด่น “

รางวัลสำหรับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นระดับอำเภอ

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพันดุง ตำบลพันดุง อำขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565