โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค (KORAT GEOPARK)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค (KORAT GEOPARK)

เทศบาลตำบลพันดุง ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ที่มาของโครงการ

          จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้ดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในกิจกรรมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธ์พืช สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

          ทางเทศบาลตำบลพันดุงได้ร่วมประชุมรับทราบการดำเนินโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นโดยนำพระราชกระแสพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทำอย่างไรให้ชุมชน มาให้โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และมีการทำ DNA Fingerprint ในโรงเรียน”การนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน ในตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เห็นพ้องต้องกัน ที่จะร่วมสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ดำเนินกิจกรรมตามศักยภาพความพร้อม เพื่อเป็นฐานทรัพยากรในการพึ่งพาตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียงเกิดประโยชน์แท้แก่ชุมชนตำบลพันดุงและประเทศชาติต่อไปในอนาคต ประกอบกับพื้นที่ตำบลพันดุงได้เข้าร่วมโครงการโคราชจีโอพาร์ค เพื่อรองรับการประเมินจาก UNESCO ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจีโอพาร์คโลก จึงเห็นควรที่จะมีการศึกษาพันธุกรรมพืชบริเวณพื้นที่ภายในตำบลพันดุง

วัตถุประสงค์

     ๑.สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     ๒.เพื่อดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา รวมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ)

     ๓.เพื่อดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวม และศึกษาพันธุกรรมพืชบริเวณพื้นที่จีโอพาร์ค ภายในตำบลพันดุง

     ๔.เพื่อจัดทำข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา ตำบลพันดุง  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ด้านวิชาการ

     ๑.ภูมิศาสตร์ เช่น หลักการกำหนดขอบเขตพื้นที่ การสำรวจ การทำแผนที่

     ๒.ชีววิทยา เช่น การจำแนก การทำตัวอย่างทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

     ๓.ศิลปะ เช่น การวาดภาพ การถ่ายภาพ

     ๔.สังคมศาสตร์ เช่น งานเก็บรวบรวมข้อมูล การทำงานร่วมกัน ความสัมพันธ์กับชุมชน

- ด้านภูมิปัญญา

     ๑.การเรียนรู้ที่มีพืชเป็นปัจจัย

     ๒.การคิดเป็นลำดับขั้นตอน

     ๓.การจัดการ

     ๔.จินตนาการการสัมผัสเรียนรู้พืชพรรณ

- ด้านคุณธรรมจริยธรรม

     ๑.ความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

     ๒.ความซื่อตรง ในการศึกษา

     ๓.ความมีระเบียบรอบคอบ ละเอียด ถี่ถ้วน ในการปฏิบัติงาน

     ๔.ความอดทนต่อสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน

     ๕.มีความสามัคคี

 

  

  

 

   

   

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์