ข้อมูลหมู่บ้าน

ข้อมูลทั่วไป

1. สภาพทั่วไป 

ที่ตั้ง 
      องค์การบริหารส่วนตำบลพันดุง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ระยะห่างจากตัวอำเภอประมาณ 15 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
                ทิศเหนือ จดตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
                ทิศใต้ จดตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
                ทิศตะวันออก จดตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
                ทิศตะวันตก จดตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

เนื้อที่
        องค์การบริหารส่วนตำบลพันดุง มีเนื้อที่ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,227 ไร่ แยกเป็นดังนี้
              พื้นที่เกษตรประมาณ 16,119 ไร่
              พื้นที่ปศุสัตว์ประมาณ 213 ไร่
              พื้นที่อื่น ๆ ประมาณ 1,895 ไร่

ภูมิประเทศ
        ตำบลพันดุงเป็นพื้นที่ลาดเอียง จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก พื้นที่ที่ต่ำสุดของตำบล อยู่ระหว่างบ้านโตนด และบ้านโคกแขวน และยังเป็นพื้นที่ต่ำที่สุดของอำเภอขามทะเลสอ สภาพดินเป็นดินปนทราย มีความเค็มสูง ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างน้อย ดินไม่กักเก็บน้ำ มีชั้นหินเกลือใต้ดินในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ด้านทิศตะวันตก ค่อนมาทางทิศใต้ ทำให้ทำการเกษตรไม่ได้ผลเท่าที่ควร 

จำนวนหมู่บ้าน 
         องค์การบริหารส่วนตำบลพันดุง มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพันดุงทั้ง 11 หมู่บ้าน คือ

 หมู่ 1
บ้านพันดุง
พื้นที่
2,230
ไร่
 หมู่ 2
บ้านโคกแขวนใหม่
พื้นที่
1,700 
ไร่
 หมู่ 3
บ้านโตนด
พื้นที่
2,417
ไร่
 หมู่ 4
บ้านโคกแขวนเก่า
พื้นที่
1,780
ไร่
 หมู่ 5
บ้านหนองสะแก
พื้นที่
1,268
ไร่
 หมู่ 6
บ้านหนองหัวแหวน
พื้นที่
2,090
ไร่
 หมู่ 7
บ้านพันดุงพัฒนา
พื้นที่
2,010
ไร่
 หมู่ 8
บ้านโคกแขวนพัฒนา
พื้นที่
744
ไร่
 หมู่ 9
บ้านพูนผล
พื้นที่
864
ไร่
หมู่ 10
บ้านศิลาทอง
พื้นที่
1,820
ไร่
หมู่ 11
บ้านหนองสะแกพัฒนา
พื้นที่
1,250
ไร่

ประชากร

       องค์การบริหารส่วนตำบลพันดุง มีจำนวน  1,482 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 5,368 คน แยกเป็นชาย 2,637  คน หญิง 2,731 คน  และแยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้

หมู่ที่

บ้าน

ครัวเรือน

ประชากร

รวม(คน)

ชาย

หญิง

1

บ้านพันดุง

186

323

341

664

2

บ้านโคกแขวนใหม่

85

160

152

312

3

บ้านโตนด

195

343

359

702

4

บ้านโคกแขวนเก่า

98

168

181

349

5

บ้านหนองสะแก

114

212

179

388

6

บ้านหนองหัวแหวน

128

231

232

463

7

บ้านพันดุงพัฒนา

228

425

451

876

8

บ้านโคกแขวนพัฒนา

83

165

186

351

9

บ้านพูนผล

122

209

210

419

10

บ้านศิลาทอง

155

267

307

574

11

บ้านหนองสะแกพัฒนา

88

134

136

270

 

รวม

1,482

2,637

2,731

5,368

ข้อมูลจาก  สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ 31 พฤษภาคม 2562

                                                **หมายเหตุ แบ่งเป็น 2 เขต ดังนี้          เขตที่  1  มี 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1,6,7และ10

                                                                                                            เขตที่  2  มี 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2,3,4,4,8,9 และ 11

2. การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
     อบต.พันดุง มีการคมนาคมทางบกประเภทเดียว คือ
           ถนนลาดยางสาย บึงอ้อ - โตนด
           ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน
           ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน
           ถนนลูกรังติดต่อกัน เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

         การประปา

 ตำบลพันดุงมีน้ำประปาใช้ครบทั้ง 11 หมู่บ้าน โดยมีประปาหมู่บ้าน ทั้งสิ้น จำนวน 6 แห่ง  

        ด้านไฟฟ้าสาธารณะ

เทศบาลตำบลพันดุง   มีไฟฟ้าเข้าทุกหมู่บ้านแต่อาจยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน  เนื่องจากสร้างไกลจากหมู่บ้าน

(แต่กำลังดำเนินการ ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) 

        แหล่งน้ำ

        -  สระน้ำ                                   จำนวน  9 แห่ง

        -  คลองส่งน้ำ                             จำนวน  1  สาย

        -  ฝาย                                      จำนวน  6  แห่ง

        -  บ่อโยก                                  จำนวน  -  แห่ง

        -  บ่อน้ำตื้น                                จำนวน  5  แห่ง

       ข้อมูลด้านพืชชนิดต่างๆที่ปลูกในตำบล

  1. ข้าว

  2. มันสำปะหรัง

  3. ข้าวโพด

  4. แตงโม 

       การศึกษา

            - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพันดุง  จำนวน  1  แห่ง

            - ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน จำนวน  1  แห่ง

            - โรงเรียนในพื้นที่ (สังกัด สพฐ.เขต 5)    จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

                      (1) โรงเรียนบ้านพันดุง   ที่ตั้ง บ้านพันดุง หมู่ที่ 1

                      (2) โรงเรียนบ้านโตนด-พูนผล  ที่ตั้ง บ้านโตนด หมู่ที่ 3

                      (3) โรงเรียนบ้านโคกแขวน  ที่ตั้ง บ้านโคกแขวนใหม่ หมู่ที่ 2

       สถาบันและองค์กรทางศาสนา

       -    วัด      6  แห่ง ดังนี้

       1.วัดพันดุง ม.1                   2.วัดบ้านหนองสะแก  ม.5                3.วัดป่าเจริญธรรม  ม.5

       4.วัดโตนด ม.3                   5.วัดโคกแขวน  ม.2                         6.วัดป่าแสงธรรม ม.4

       -   สำนักสงฆ์ 1  แห่ง ดังนี้

       1.สำนักสงฆ์หนองรวก ม.3

       สาธารณสุข

          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล            จำนวน  2  แห่ง

                      (1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันดุง

                       (2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล-โคกแขวน

       ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน

        - ป้อมตำรวจบ้านหนองสะแก  (ศูนย์บริการประชาชนตำบลพันดุง)        จำนวน   1  แห่ง

       สวนสาธารณะ/สนามกีฬา

        - ลานกีฬาเทศบาลตำบลพันดุง                                                            จำนวน   1  แห่ง

 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์