บทบาทหน้าที่

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

1. มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

      การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้   

1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 9. เทศพาณิชย์
5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร  

 

ส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลพันดุง            มีส่วนราชการ  5  ส่วนราชการ

 

  • สำนักปลัด

●งานบริหารทั่วไป

●งานแผนและงบประมาณ

●งานพัฒนาชุมชน

●งานส่งเสริมการเกษตร

●งานป้องกันและบรรเทาสา-ธารณภัย

●งานนิติการ

  • กองคลัง

●งานการเงินและบัญชี

●งานพัสดุและทรัพย์สิน

●งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

 

  • กองช่าง

●งานก่อสร้าง

●งานออกแบบและควบคุม-อาคาร

●งานประสานสาธารณูปโภค

 

  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

●งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

  • กองการศึกษา

●งานส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม

 สำนักปลัด

●งานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานบุคคล งานกิจการสภา  งานอบรมให้ความรู้ประชาชน และ พนักงานเทศบาล  งานสารบรรณกลาง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ

งานแผนและงบประมาณ : งานจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ประชาคมหมู่บ้านรับฝังความคิดเห็นประชาชน  งานตรวจสอบและควบคุมภายใน ฯลฯ

งานพัฒนาชุมชน : อบรมส่งเสริมการทำอาชีพในชุมชน  ขึ้นทะเบียนและแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  ฯลฯ

●งานส่งเสริมการเกษตร : ส่งเสริมการเกษตร ให้ความรู้ และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร  ฯลฯ

●งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ช่วยเหลือประชาชน  ป้องกันและบรรเทา ภัยแล้ง  ภัยหนาว อัคคีภัย วาตภัย  อุทกภัย  ฯลฯ

งานนิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน ตรวจสอบกรณีพิพาท ต่างๆให้คำปรึกษาด้านระเบียบและ ข้อกฎหมายฯลฯ

 กองคลัง

●งานการเงินและบัญชี: ดูแลจัดการงบประมาณ รายรับ รายจ่าย  จัดทำบัญชีควบคุมการเบิก-จ่าย เงินของเทศบาลตำบลพันดุง ฯลฯ

●งานพัสดุและทรัพย์สิน: จัดซื้อ จัดจ้าง โครงการต่างๆ และควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุ ฯลฯ

●งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้: จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ โรงเรือนและที่ดิน ป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ  จัดเก็บค่าใช้น้ำประปาค่าจัดการขยะมูลฝอย ฯลฯ

กองช่าง

●งานก่อสร้าง: งานตรวจและควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐาน เช่น  อาคาร  ถนน  ไฟฟ้า  ระบบโครงสร้างประปา  ทางระบายน้ำ ฯลฯ

งานออกแบบและควบคุม-อาคาร: งานเขียนแบบและออกแบบ งานก่อสร้าง ซ่อมแซม โครงการต่างๆของ ทต.พันดุง งานขออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  เคลื่อนย้าย อาคาร  ฯลฯ

●งานประสานสาธารณูปโภค : งานตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน  ดูแลงานกิจการประปา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

●งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม : กำกับดูแลงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ป้องกันและควบคุมโรคระบาด อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนภายในตำบลพันดุง

กองการศึกษา

●งานส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม : งานด้านการศึกษา ดูแลเด็กเล็ก จัดงานพิธีและวัฒนธรรมต่างๆ ฯลฯ

*********************************************

 

 

 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์