Thai English

ผลิตภัณฑ์

จำหน่าย ไส้กรอก/แหนม/ น้ำตับ

คุณประนอม วุ่นสันเทียะ

โทร.๐๘๗-๒๔๘-๕๙๒๓

จำหน่าย มะนาวไรเมล็ด / กิ่งพันธุ์

คุณกังวาน แดสันเทียะ

โทร.๐๘๔-๔๒๙-๖๙๕๙

   

จำหน่าย ดอกเห็ดสด / แหนมเห็ด

คุณสร้อย ดีเยี่ยม

โทร.๐๘๓-๗๔๕-๗๕๕๒