Thai English

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

      " สร้างหมู่บ้านและชุมชนให้มีความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน "

พันธกิจ

      จัดให้มีการก่อสร้าง  บำรุงรักษาถนน  น้ำประปาและไฟฟ้า
      บำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ให้ตื้นเขิน
      ส่งเสริมคุณธรรมสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนโดยทั่วไป
      จัดกิจกรรมกีฬา  และพัฒนาสนามกีฬาในหมู่บ้าน
      เสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ
      ประชาชนทั่วไปร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย
      กำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  รักษาสิ่งแวดล้อม