Thai English

คณะผู้บริหาร

 

 

ทำเนียบคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลพันดุง

 

       
 
นายเรวัตร  งัดสันเทียะ
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง
 
          089-5787072  
                         
นายพงศกร  ดอกสันเทียะ  
 
นายผ่อน บรรจบพุดซา 
รองนายกเทศบาลตำบลพันดุง
 
รองนายกเทศมนตรีตำบลพันดุง
089-7225960
 
087-8713977
             
 
            

นายสุวรรณ  ชีพันดุง

             นายกังวาน  แดสันเทียะ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพันดุง

 
 
 เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพันดุง 

086-2530659

                 084-4296959

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 


 

นางสาว สุฎารักษ์  สอ้าง
 ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง  
เบอร์โทรศัพท์ 094-2896955
 
นางสาวขนิษฐา  ทิพย์ประเสริฐ
นางเขมอัมพร โนมขุนทด

นายอิสเรศ  เตียนพลกรัง

นางสาวภัททิยาภรณ์  บุตรวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักวิชาการสุขาภิบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 เบอร์โทรศัพท์ 098-4289662  เบอร์โทรศัพท์ 085-4320615

เบอร์โทรศัพท์ 085-1049276

 เบอร์โทรศัพท์ 085-2080739