Thai English

สำนักปลัด

 

 นางสาว สุฎารักษ์  สอ้าง
ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง
เบอร์โทรศัพท์ 094-2896955 
 
 
นางสาวขนิษฐา  ทิพย์ประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 098-4289662
 
   
   
                         
                                   
         
นายธนพล  แตงอ่อน
นิติกร
นางทัศนีย์  แดสันเทียะ
นักพัฒนาชุมชน  

    นายวัศพจน์ เพชรประทุมพร

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววารี  ลุ่มกลาง
นักทรัพยากรบุคคล
   นายณัฏฐโชติ  มีใจ
นักจัดการงานทั่วไป
         
 
 
 
 
 
          
นายธัญพิสิษฐ์ หงษ์ทอง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
 
 
 
    

 

 
 
 
นายวิชัย เรียงสันเทียะ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ทป.)
 
นางวันวิภา  กาญจนกาศ
เจ้าพนักงานผลิตเอกสาร (ทป.) 
นายจรัล  วงศ์แก้ววัน
นักการภารโรง (ทป.)
นางปราณี  วงศ์แก้ววัน
แม่บ้าน (ทป.)
 
นายชำนาญ โหม่งสูงเนิน
พนักงานขับรถ (ทป.)