Thai English

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

     
 
 
 
นางสาวภัททิยาภรณ์  บุตรวงศ์
นักวิชาการสุขาภิบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 085-2080739

 

 
 
 
 
 
 
 

                นางสาวสุทธิดา กิสันเทียะ

                พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
นายอุทัย  เจพันดุง
จ้างเหมาบริการ

นายส่งรัก  แพงสร้อย
จ้างเหมาบริการ

นายเสน่ห์  ราชภูมิ
จ้างเหมาบริการ