Thai English

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

แสดง # 
ชื่อ
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2565
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2564
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลพันดุง ประจำปี พ.ศ.2564
รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน พ.ศ.2563
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาผลการประเมินให้ดียิ่งขึ้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2563
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563