Thai English

การป้องการการทุจริต

สถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบที่ ๑)

สถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบที่ ๑)

รอบ ๖ เดือน

ระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕