Thai English
แสดง # 
ชื่อ
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพันดุง ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพันดุง ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพันดุง ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลพันดุง เรื่องห้ามเจ้าของสัตว์ปล่อย ละทิ้ง หรือทำให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพันดุง ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพันดุงประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพันดุงประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพันดุงประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพันดุง ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลพันดุง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลพันดุง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลพันดุง ประจำปี พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพันดุง ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพันดุง ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพันดุง ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพันดุง ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลพันดุง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี ๒๕๖๖
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพันดุง ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพันดุง ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพันดุง ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565