ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศเทศบาลตำบลพันดุง

เรื่อง  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ

เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัดนครราชสีมา

-----------------------------

                   เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของเทศบาลตำบลพันดุง อันจะนำมาซึ่งข้อเท็จจริงที่ประชาชนสามารถนำไปเพื่อแสดงความคิดเห็นและรักษาสิทธิต่างๆ ที่พึงมีพึงได้ เทศบาลตำบลพันดุงเห็นเป็นการสมควรประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ ดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับเทศบาลตำบลพันดุง ดังต่อไปนี้

การจัดโครงสร้างองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ที่สำคัญของเทศบาลตำบลพันดุง เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๖๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑.      เทศบาลตำบลพันดุง จัดโครงสร้างและองค์กรดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑.๑ สภาเทศบาลตำบลพันดุง ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันดุง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  จำนวน ๑๒ คน  โดยมีประธานสภาเทศบาลตำบลพันดุง  จำนวน ๑ คน รองประธานสภาเทศบาลตำบลพันดุง จำนวน ๑ คน และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลพันดุง จำนวน ๑ คน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

                ๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพันดุง  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของเทศบาตำบลพันดุง

                             ๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพันดุง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

                             ๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลพันดุง ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาเทศบาลตำบลพันดุง  เทศบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

                         ๑.๒ นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง จำนวน ๑ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                             ๑) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลพันดุง ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาเทศบาลตำบลพันดุง เทศบัญญัติ และข้อบังคับของทางราชการ

                             ๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาลตำบลพันดุง

                             ๓) แต่งตั้ง และถอดถอนรองนายกเทศมนตรีตำบลพันดุง และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพันดุง

                             ๔) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลตำบลพันดุง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                             ๕) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพันดุง

                             ๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

                             ๗) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลพันดุง ตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลตำบลพันดุง

                         ๑.๓ รองนายกเทศมนตรีตำบลพันดุง จำนวน ๒ คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยนายกเทศมนตรีตำบลพันดุง ซึ่งมิใช่สมาชิกเทศบาลตำบลพันดุง  มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลพันดุง ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง มอบหมาย

                         ๑.๔  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพันดุง จำนวน ๑ คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยนายกเทศมนตรีตำบลพันดุง  และ มิใช่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันดุง  มีหน้าที่ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลพันดุงมอบหมาย

                         ๑.๕  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพันดุง จำนวน ๑ คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยนายกเทศมนตรีตำบลพันดุง  และ มิใช่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันดุง  มีหน้าที่ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลพันดุงมอบหมาย

                         ๑.๖ สำนักงานเทศบาลตำบลพันดุง แบ่งส่วนราชการดังนี้

(๑)     สำนักปลัดเทศบาล รับผิดชอบงานด้าน

- งานบริหารทั่วไป

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

- งานนิติการ

- งานพัฒนาชุมชน

- งานส่งเสริมการเกษตร

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๒)     กองคลัง รับผิดชอบงานด้าน

- งานการเงินและบัญชี

- งานพัฒนารายได้

- งานพัสดุและทรัพย์สิน

(๓)     กองช่าง รับผิดชอบงานด้าน

- งานวิศวกรรม

- งานสถาปัตยกรรม

- งานสาธารณูปโภค  

(๔)     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบงานด้าน

- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

(๕)     กองการศึกษา รับผิดชอบงานด้าน

- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.      สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน ดังนี้

๒.๑ หน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลตำบลพันดุง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๖๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้

(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
(๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนาธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

๒.๒ หน้าที่อาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาลตำบลพันดุง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๖๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๔) ให้มีสุสานและฌาปณสถาน
(๕) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
(๖) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๘) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
(๙) เทศพาณิชย์

๒.๓ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้

(๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

(๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(๕) การสาธารณูปการ

(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๙) การจัดการศึกษา

(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

(๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

(๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(๑๔) การส่งเสริมกีฬา

(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ

(๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒๕) การผังเมือง

(๒๕) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

(๒๖) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(๒๘) การควบคุมอาคาร

(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

๒.๔ วิธีดำเนินงานของเทศบาลตำบลพันดุง

    การบริหารราชการของเทศบาลตำบลพันดุง ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลพันดุง ความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ

๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

(๑) สำนักงานเทศบาลตำบลพันดุง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ   

     จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์  ๓๐๒๘๐ 

(๒) ติดต่อทางโทรศัพท์  ๐-๔๔๗๕-๖๓๓๔  โทรสาร  ๐-๔๔๗๕-๖๓๓๕

(๓) ติดต่อทางอินเทอร์เน็ต www.pandung.go.th/ และ

     www.facebook.com/groups/pandung/

 

ประกาศ  ณ  วันที่       พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐

 

                                           

                                                                                                        มณี  ใจชอบ

                                                                                                    (นางสาวมณี  ใจชอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์