Thai English

ข่าวกิจกรรม

Prev Next
โครงการส่งเสริมพัฒนาเนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566"

โครงการส่งเสริมพัฒนาเนื่องใน "วันเด…

โครงการส่งเสริมพัฒนาเนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566" เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2566 ณ ลานกีฬาหน้าเทศบาล... อ่านต่อ

นายเรวัตร  งัดสันเทียะ  นายกเทศมนตรีตำบลพันดุงเปิดโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

นายเรวัตร งัดสันเทียะ นายกเทศมนตรีตำบล…

นายเรวัตร  งัดสันเทียะ  นายกเทศมนตรีตำบลพันดุงเปิดโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ... อ่านต่อ

กิจกรรม “การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕” ของเทศบาลตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม “การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ…

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณหน้าวัดพันดุง หมู่ที่ ๑ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ... อ่านต่อ

การประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยสามัญ ส…

 การประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 256 ณ ห้องป... อ่านต่อ

รางวัล “หนึ่งอำเภอ หนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดีเด่น “

รางวัล “หนึ่งอำเภอ หนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล…

นายเรวัตร  งัดสันเทียะ นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง พร้อมคณะ รับมอบโล่รางวัล “หนึ่งอำเภอ หนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล... อ่านต่อ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (อื่น ๆ)
  • ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง

 

 

 

ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพันดุง

ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพันดุง

 

>>>แบบฟอร์มแจ้งการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต CLICK<<<

 

หลักเกณฑ์การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

                1.  เรื่องที่อาจนำมาร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตได้  ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน  หรือเสียหาย  อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่

หน่วยงานเทศบาลตำบลพันดุง  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 

                                1.1  กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

                                1.2  กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ                     

                                1.3  ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

                                1.4  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร

                                1.5  กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่  หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

                2. เรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น

                3. การใช้บริการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  เทศบาลต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่า มีตัวตนจริง

 

วิธีการยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

                1.  ใช้ถ้อยคำสุภาพ  และมี

                                (1)  วัน  เดือน  ปี

                                (2)  ชื่อ  และที่อยู่  ของผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

                                (3)  ข้อเท็จจริง  หรือ  พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับ ความเดือดร้อน หรือเสียหาย

อย่างไร  ต้องการให้แก้ไข  ดำเนินการอย่างไร  หรือ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส  เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ / หน่วยงานเทศบาลตำบลพันดุง ได้

ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ  สืบสวน  สอบสวน  ได้

                                (4)  ระบุ  พยาน  เอกสาร  พยานวัตถุ  และพยานบุคคล  (ถ้ามี)

                2.  หนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  อาจส่งหนังสือโดยตรงที่เจ้าหน้าที่ธุรการหรือช่องทาง  Web  site  www.Pandung.go.th

 

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่อาจไม่รับพิจารณา

                1.  หนังสือคำร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่มิได้ทำเป็นหนังสือ  หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต จริง จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์

                2.  คำร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ  หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือการชี้ช่องแจ้ง

เบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน  สอบสวนต่อไปได้

                3.  คำร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่ยื่นพ้นกำหนดระยะเวลา  30  วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องเรียน

 

ช่องทางการร้องเรียนต่างๆ

ช่องทางที่  1  ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ เทศบาลตำบลพันดุง

อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280 

ช่องทางที่  2  ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0-44756334 ต่อ 18 (ธุรการสำนักปลัด)

                                หรือสายตรงนายกเทศมนตรี  085-8568968   / สายตรงปลัดเทศบาล 094-289-6955

ช่องทางที่  3  ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : เทศบาลตำบลพันดุง  หมู่ที่ 5 อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280 

 

ช่องทางที่  4  ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ช่องทางที่  5  ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : https://www.facebook.com/groups/pandung

ช่องทางที่  6  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.pandung.go.th

ช่องทางที่  7  QR code เทศบาลตำบลพันดุง 

 

  

 

 

       เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน ทางอินเตอร์เน็ต

 

                                                  กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail  จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน ก็ไม่จำป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น

 

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 80
เมื่อวาน 152
เดือนนี้ 19089
เดือนก่อน 15916
ปีนี้ 19089
ปีก่อน 155585
รวม 543172
IP ของคุณ 3.237.29.69